1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego HumanDOC Camera jest Fundacja HumanDoc z siedzibą przy ul. Jana Kropidły 8A/10, 45-092 Opole.

1.2 Tematem konkursu jest hasło: „Życie – pełna moc możliwości”.

1.3 Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

1.4 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, sposób przebiegu, wyłonienia Laureatów i przyznania Nagród.

1.5 Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem Internetu. Przeprowadzony jest za pomocą strony internetowej www.konkurs2020.humandoc.pl oraz portali społecznościowych Facebook.

1.6 Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu i informowania o nich Uczestników.

2. Przedmiot i czas trwania Konkursu

2.1 Konkurs rozpoczyna się 20.05.2020 roku o godzinie 12:00 i trwa do 18.10.2020 roku do godziny 23:59.

2.2 Konkurs ma na celu wyłonić najlepsze spośród prac przesłanych przez Uczestników.

2.3 Zadaniem w Konkursie jest zgłoszenie zdjęć o tematyce pokazującej subiektywną interpretację świata w pandemii – mogą to być zdjęcia obrazujące zarówno dobre, jak i złe rzeczy, które wydarzyły się lub wciąż wydarzają się w odpowiedzi na pojawienie się COVID-19.

3. Uczestnictwo w konkursie

3.1 Konkurs jest skierowany do wszystkich miłośników fotografii niezależnie od tego, czy jest to ich pasja czy profesja.

3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich rodziny.

3.3 Udział w Konkursie, jak i podanie niezbędnych danych osobowych są dobrowolne.

3.4 Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

4. Przebieg konkursu

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ZGŁOSZENIA przesyłając zdjęcie odpowiadające tematyce konkursu (nazwane imieniem i nazwiskiem autora!) oraz PrintScreen publikacji zdjęć na prywatnym profilu Uczestnika Konkursu na Facebooku oraz/lub Instagramie z hasztagami: #HumanDOCFestival2020 #HumanDOCCamera2020 #HDZobaczWięcej oraz #HDWatchMore.

4.2 Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno być zapisane w formacie png, gif, jpg, jpeg w rozdzielczości nie mniejszej niż 1200×1200 pikseli. Nie powinno przekraczać 4MB (pliki poglądowe).

4.3 Dozwolona jest modyfikacja cyfrowa zdjęcia jedynie w aspekcie kolorystycznym, ekspozycji, czy kadrowania (jeśli nie obejmuje ono więcej niż 50% zdjęcia). Prace zawierające jakiekolwiek ślady fotomontażu nie mogą brać udziału w konkursie.

4.4 Zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniem zgody na publikację od osób znajdujących się na zdjęciu.

4.5 Przesłanie zdjęć na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na bezterminową prezentację fotografii na stronach internetowych Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody również na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i na wystawie pokonkursowej Organizatora.

4.6 Zgłoszone zdjęcia będą na bieżąco możliwe do podglądu za pośrednictwem strony internetowej www.konkurs2020.humandoc.pl. Wybrane zdjęcia zostaną również zamieszczone na profilu Festiwal HumanDOC i Fundacja HumanDoc na Facebooku (www.facebook.com/HumandocFoundation, www.facebook.com/HumanDoc) oraz w mediach społecznościowych parterów konkursu.

4.7 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania merytorycznej preselekcji przed publikacją zdjęć. Zdjęcia odbiegające od tematu Konkursu nie będą publikowane.

4.8 Najlepsze fotografie zostaną wybrane przez Jury Konkursowe pod przewodnictwem fotoreportera Wojciecha Grzędzińskiego.

4.9 Po rozstrzygnięciu konkursu autor zwycięskiej fotografii otrzyma nagrodę.

4.10 W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

4.11 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29.11.2020 na stronach Organizatora, na jego stronie na Facebooku (www.facebook.com/HumandocFoundation, www.facebook.com/HumanDoc) oraz na stronie internetowej konkursu HumanDoc Camera, a także na stronach partnerów konkursu.

4.12 Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową poprzez adres e-mail podany podczas zgłaszania zdjęć.

4.13 Po otrzymaniu wiadomości o wygranej zwycięzca jest zobowiązany, w terminie do 3 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora, przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy (w najwyższej możliwej rozdzielczości), z którego powstała zwycięska fotografia zgłoszona na konkurs oraz następujące dane; imię i nazwisko, numer PESEL o ile został nadany, telefon kontaktowy.

4.14 Brak przekazania powyższych danych Organizatorowi, w terminie do 3 dni od przesłania powiadomienia o wygranej, zwalania Organizatora z obowiązku wydania nagrody.

4.15 Zwycięska praca wraz z innymi, wybranymi przez Organizatora, zostanie zaprezentowana na wystawie jako wydarzenie towarzyszące XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

5. Ochrona danych osobowych (RODO)

5.1 Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie związanym z jego realizacją.

5.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu oraz zgodnie z jego regulaminem, na co zgłaszający się wyraża zgodę.

5.3 Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5.4 Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.

6. Nagroda

6.1 Nagrodami w konkursie są:

6.1.1. Nagroda Główna – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł (słownie; dwa tysiące złotych) przyznawana przez Fundację HumanDoc organizatora Festiwalu HumanDOC.

6.1.2 Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagrody głównej pieniężnej na dwóch lub więcej laureatów w zależności od poziomu i ocen nadesłanych zdjęć.

6.2 Organizator przed wydaniem zwycięzcy nagrody obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

6.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja HumanDoc i partnerzy konkursu.

7. Reklamacje

7.1 Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej wiadomości, przesłanej na adres e-mail konkurs@humandoc.pl , w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

7.2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.

7.3 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.